Contact

Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Eyemedia en Wederpartij.

1.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Eyemedia zijn bevestigd.

1.3 Alle aanbiedingen door Eyemedia aan Wederpartij zijn vrijblijvend.

1.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Wederpartij en de schriftelijke bevestiging daarvan door Eyemedia. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van Eyemedia en bij gebreke daarvan door de factuur. Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een wijziging verstuurt, geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een schriftelijke bevestiging door Eyemedia aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door Eyemedia wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de aanmelding door Wederpartij in het geheel niet schriftelijk is verstuurd.

1.5 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de Overeenkomst uiterlijk binnen een 10 (tien) werkdagen kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eyemedia.

1.6 Wederpartij heeft het recht om de aan Eyemedia verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Eyemedia van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

1.7 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Eyemedia kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Eyemedia is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

1.8 Indien de Site verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden vervat. Eyemedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.

1.9 Indien De Site tevens bestanden bevat die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. Eyemedia staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Eyemedia of derden.

1.10 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.


2 Gebruik Toegangscode


2.1 Wederpartij is slechts gerechtigd de door Eyemedia toegekende Toegangscode(s) te verstrekken aan haar werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van Wederpartij. Wederpartij is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken. Op eerste verzoek van Eyemedia dient Wederpartij Eyemedia op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.

2.2 Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Wederpartij is verstrekt niet langer voor Wederpartij werkzaam zijn, zal Wederpartij hen mogelijkheid tot toetreding ontnemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Voorts staat Wederpartij er voor in dat deze werknemers de Toegangscode slechts ten behoeve van door hun uit te voeren werkzaamheden gebruiken. 2.4 Eyemedia heeft de bevoegdheid om ongeautoriseerd gebruik van de Toegangscode aan Wederpartij in rekening te brengen.


3 Elektronische communicatiemiddelen


3.1 In het geval communicatie tussen Eyemedia en Wederpartij geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. Eyemedia is jegens Wederpartij niet aansprakelijk voor eventuele schade die het Eyemedia Schutstraat 62b 7901 EE Hoogeveen (t) 0528 235 228 info@Eyemedia.nl www.Eyemedia.nl KvK Meppel 040 732 51 btw nr 1043.92.071.B01

gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

3.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

4 Prijs en betaling


4.1 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient plaats te vinden, binnen 14 (veertien) werkdagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.

4.2 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen Eyemedia in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

4.3 Eyemedia behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien. Eyemedia zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 21 (eenentwintig) dagen van tevoren schriftelijk aan Wederpartij corresponderen.

4.4 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

4.5 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van Wederpartij met een minimum van honderd euro. Indien Eyemedia het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. Eyemedia is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. 4.6 Eyemedia is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Eyemedia bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Eyemedia tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.


5 Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij


5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij.

5.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige gebruiker verwacht mag worden.


5.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.


5.4 Wederpartij onthoudt zich ervan Eyemedia of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere rechten van derden en/of van Eyemedia, het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij, het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van Eyemedia, het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Eyemedia of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
5.5 Onverlet het bepaalde in artikel 5.4 is wederpartij niet gerechtigd om ongevraagd e-mails of andere informatie ('spammen') aan Gebruikers van Eyemedia te sturen of een zoekprogramma op de Site of onderdelen daarvan aan te brengen met het doel om informatie of Eyemedia Schutstraat 62b 7901 EE Hoogeveen (t) 0528 235 228 info@Eyemedia.nl www.Eyemedia.nl KvK Meppel 040 732 51 btw nr 1043.92.071.B01 databestanden van de Site te downloaden ('spideren'). Indien Eyemedia op de hoogte wordt gesteld van bovenstaande activiteiten, dan is Wederpartij Eyemedia een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ad EURO 25.000 (vijfentwintigduizend) zonder rechterlijke tussenkomst en is Eyemedia gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6 Rechten en Verplichtingen van Eyemedia


6.1 Eyemedia verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.


6.2 Eyemedia zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van Wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de Overeenkomst of deze Voorwaarden.


6.3 Eyemedia heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 7 (zeven) werkdagen achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.


6.4 Eyemedia behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van de Dienst(en), zal Eyemedia Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

7 Aansprakelijkheid


7.1 Eyemedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.


7.2 Eyemedia is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij.


7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eyemedia of van haar leidinggevende ondergeschikten.

8 Overmacht


8.1 Indien Eyemedia niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan 30 (dertig) dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


8.2 Indien Eyemedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Eyemedia bevoegd de reeds geleverde resp. het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


8.3 Van overmacht van Eyemedia in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de wil van Eyemedia onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Eyemedia kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatieinfrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Eyemedia. Eyemedia Schutstraat 62b 7901 EE Hoogeveen (t) 0528 235 228 info@Eyemedia.nl www.Eyemedia.nl KvK Meppel 040 732 51 btw nr 1043.92.071.B01.

9 Geheimhouding9.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.


9.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 10.1 duurt voort tot en met 2 (twee) jaar na het einde van de overeenkomst.


9.3 Voor het gebruik en de geheimhouding van de Toegangscode geldt het bepaalde in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

10 Duur en beëindiging


10.1 De Dienst zal worden verleend door Eyemedia aan Wederpartij gedurende de termijn van 12 maanden, tenzij met zoveel woorden schriftelijk anders is overeengekomen. Op iedere verlenging volgt opnieuw een stilzwijgende verlenging van 12 maanden tenzij 1 van partijen tenminste 1 maand voor het einde van de dan lopende verlengingsperiode schriftelijk of via e-mail heeft opgezegd. Zowel Eyemedia als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen de einddatum van de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.


10.2 Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens Eyemedia niet nakomt of Eyemedia goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van Eyemedia adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft Eyemedia het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Eyemedia op schadevergoeding.

11 Diversen


11.1 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht. 1

11.2 Op de Overeenkomst tussen Eyemedia en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 1

11.3 Alle geschillen tussen Eyemedia en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 1

11.4 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen 12 (twaalf) maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.

12 Intellectuele Eigendomsrechten12.1 Alle intellectuele (eigendoms-) rechten, welke - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van resultaten van de Dienst(en) kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Eyemedia. Deze rechten worden op grond van deze Overeenkomst door Wederpartij aan Eyemedia overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Eyemedia reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, zal Wederpartij op eerste verzoek van Eyemedia aan de overdracht van zodanige rechten aan Eyemedia zijn medewerking verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms-) rechten komen voor rekening van Eyemedia. Wederpartij machtigt Eyemedia hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.


12.2 Eyemedia verleent aan Wederpartij een nietexclusieve, niet overdraagbare licentie ten aanzien van de resultaten van Dienst(en), materialen of programmatuur, die Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Dienst(en) zal bezigen, en waarvan de intellectuele (eigendoms-) rechten niet bij Wederpartij zullen (gaan) berusten. Wederpartij machtigt Eyemedia onherroepelijk om de aldus verleende licentie in enig register te doen vastleggen.


12.3 Wederpartij verplicht zich de resultaten van de Dienst(en) in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Eyemedia vooraf schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Eyemedia is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden, zoals afkoop door Opdrachtgever van de exclusieve rechten van Eyemedia tegen een door Eyemedia in onderling overleg te bepalen bedrag of het verlenen van een licentie tegen betaling door Wederpartij van een door Eyemedia in onderling overleg vast te stellen royalty-vergoeding. Eyemedia Schutstraat 62b 7901 EE Hoogeveen (t) 0528 235 228 info@Eyemedia.nl www.Eyemedia.nl KvK Meppel 040 732 51 btw nr 1043.92.071.B01.

12.4 Wederpartij vrijwaart Eyemedia voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-) rechten van die derden.


12.5 Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is Eyemedia gerechtigd, indien derden Eyemedia ter zake van schending van intellectuele (eigendoms- )rechten aansprakelijk stellen, deze overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, al dan niet met terugwerkende kracht, te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten. Van haar recht tot ontbinding van deze overeenkomst zal Eyemedia geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Wederpartij.

13 Definities


13.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Eyemedia; Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Eyemedia en Wederpartij gesloten Overeenkomst;
Gebruiker(s): Allen die in het bezit worden gesteld van gegevens om de Site te kunnen bewerken en bezichtigen;
Eyemedia: een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Schutstraat 62b te Hoogeveen;
Overeenkomst: de afspraken, schriftelijk vastgelegd op grond waarvan Eyemedia Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Site: Een schriftelijk in een Overeenkomst met de Wederpartij overeengekomen internetadres; Toegangscode: een door de Eyemedia aan Wederpartij toegekende unieke combinatie van letters, cijfers en/of leestekens, waarmee in combinatie met de gebruikersnaam toegang tot de Dienst(en) kan worden verkregen;
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Eyemedia een Overeenkomst heeft gesloten.
Eyemedia
Oldenbandringhstraat 28
7907 CV Hoogeveen

Tel: 0528 - 235 228

Webdesign Drenthe

Voorwaarden
Privacy en cookieverklaring
Hulp op afstand

kvk nr. 040 732 51
btw nr. NL001411163B10


Meer informatie?
Neem contact op met Martijn: 06 - 4700 8300
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Ik begrijp het    Meer informatie